แปลงหน่วย ความดัน ออนไลน์

pascal [Pa]:
exapascal [EPa]:
petapascal [PPa]:
terapascal [TPa]:
gigapascal [GPa]:
megapascal [MPa]:
kilopascal [kPa]:
hectopascal [hPa]:
dekapascal [daPa]:
decipascal [dPa]:
centipascal [cPa]:
millipascal [mPa]:
micropascal [µPa]:
nanopascal [nPa]:
picopascal [pPa]:
femtopascal [fPa]:
attopascal [aPa]:
newton/square meter:
newton/square centimeter:
newton/square millimeter:
kilonewton/square meter:
bar:
millibar [mbar]:
microbar [µbar]:
dyne/square centimeter:
kilogram-force/square meter:
kilogram-force/sq. centimeter:
kilogram-force/sq. millimeter:
gram-force/square centimeter:
ton-force (short)/square foot:
ton-force (short)/square inch:
ton-force (long)/square foot:
ton-force (long)/square inch:
kip-force/square inch:
ksi [ksi]:
pound-force/square foot:
pound-force/square inch:
psi [psi]:
poundal/square foot:
torr [Torr]:
centimeter mercury (0°C):
millimeter mercury (0°C):
inch mercury (32°F) [inHg]:
inch mercury (60°F) [inHg]:
centimeter water (4°C):
millimeter water (4°C):
inch water (4°C) [inAq]:
foot water (4°C) [ftAq]:
inch water (60°F) [inAq]:
foot water (60°F) [ftAq]:
atmosphere technical [at]:
Standard atmosphere [atm]:


Tag :

การแปลงหน่วยทั่วไป

ความยาว | น้ำหนัก | สกุลเงิน | ปริมาตร | ปริมาตร-แห้ง | อุณหภูมิ | พื้นที่ | ความดัน | พลังงาน | กำลัง | แรง | เวลา | ความเร็ว | มุม | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | เลข | การจัดเก็บข้อมูล |

การแปลงหน่วยทางวิศวกรรม

ความเร็วเชิงมุม | ความเร่ง | ความเร่งเชิงมุม | ความหนาแน่น | ปริมาตรจำเพาะ | โมเมนต์ความเฉื่อย | โมเมนต์ของแรง | แรงบิด |

แปลงหน่วยความร้อน

ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-มวล | ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-ปริมาตร | ช่วงอุณหภูมิ | การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | ความต้านทานความร้อน | การนำความร้อน | ความจุความร้อนจำเพาะ | ความหนาแน่นความร้อน | ความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อน | สัมประสิทธิ์การพาความร้อน |

แปลงหน่วยของเหลว

การไหล | การไหล-มวล | การไหล-โมลาร์ | ความหนาแน่นมวลฟลักซ์ | ความเข้มข้นโมลาร์ | ความเข้มข้นสารละลาย | ความหนืด-ไดนามิค | ความหนืด-ไคเนมาติก | แรงตึงผิว | การแทรกซึม |

แปลงหน่วยของเสียง

เสียง |

แปลงหน่วยของแสง

ความส่องสว่าง | ความเข้มการส่องสว่าง | การให้แสงสว่าง | ความละเอียดภาพดิจิตอล | ความถี่คลื่น |

แปลงหน่วยไฟฟ้า

ประจุ | ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น | ความหนาแน่นประจุเชิงผิว | ความหนาแน่นของประจุเชิงปริมาตร | กระแสไฟ | ความหนาแน่นของกระแส | ความหนาแน่นของกระแสเชิงผิว | ความแรงของสนามไฟฟ้า | ศักย์ไฟฟ้า | ความต้านทานไฟฟ้า | ความต้านทานจำเพาะ | ความนำไฟฟ้า | ค่าการนำไฟฟ้า | ความจุไฟฟ้าสถิต | การเหนี่ยวนำ |

แปลงหน่วยแม่เหล็ก

แรงเคลื่อนแม่เหล็ก | ความเข้มสนามแม่เหล็ก | ฟลักซ์แม่เหล็ก | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก |

แปลงหน่วยรังสี

พลังงานรังสี | ความแรงรังสี | การได้รับปริมาณรังสี | ปริมาณรังสีดูดกลืน |

แปลงหน่วยอื่นๆ

Prefixes | การรับส่งข้อมูล | Typography | Volume-Lumber |
 
Loading

Tell a Friend

ภาษาไทย   English

ประเภทการแปลงหน่วย :

โปรแกรมแปลงหน่วย

แจกฟรี โปรแกรมแปลงหน่วย

การแปลงหน่วยทั่วไป

ความยาว
น้ำหนัก
สกุลเงิน
ปริมาตร
ปริมาตร-แห้ง
อุณหภูมิ
พื้นที่
ความดัน
พลังงาน
กำลัง
แรง
เวลา
ความเร็ว
มุม
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เลข
การจัดเก็บข้อมูล

การแปลงหน่วยทางวิศวกรรม

ความเร็วเชิงมุม
ความเร่ง
ความเร่งเชิงมุม
ความหนาแน่น
ปริมาตรจำเพาะ
โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนต์ของแรง
แรงบิด

แปลงหน่วยความร้อน

ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-มวล
ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-ปริมาตร
ช่วงอุณหภูมิ
การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
ความต้านทานความร้อน
การนำความร้อน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความหนาแน่นความร้อน
ความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อน
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน

แปลงหน่วยของเหลว

การไหล
การไหล-มวล
การไหล-โมลาร์
ความหนาแน่นมวลฟลักซ์
ความเข้มข้นโมลาร์
ความเข้มข้นสารละลาย
ความหนืด-ไดนามิค
ความหนืด-ไคเนมาติก
แรงตึงผิว
การแทรกซึม

แปลงหน่วยของเสียง

เสียง

แปลงหน่วยของแสง

ความส่องสว่าง
ความเข้มการส่องสว่าง
การให้แสงสว่าง
ความละเอียดภาพดิจิตอล
ความถี่คลื่น

แปลงหน่วยไฟฟ้า

ประจุ
ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น
ความหนาแน่นประจุเชิงผิว
ความหนาแน่นของประจุเชิงปริมาตร
กระแสไฟ
ความหนาแน่นของกระแส
ความหนาแน่นของกระแสเชิงผิว
ความแรงของสนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า
ความต้านทานจำเพาะ
ความนำไฟฟ้า
ค่าการนำไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้าสถิต
การเหนี่ยวนำ

แปลงหน่วยแม่เหล็ก

แรงเคลื่อนแม่เหล็ก
ความเข้มสนามแม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

แปลงหน่วยรังสี

พลังงานรังสี
ความแรงรังสี
การได้รับปริมาณรังสี
ปริมาณรังสีดูดกลืน

แปลงหน่วยอื่นๆ

Prefixes
การรับส่งข้อมูล
Typography
Volume-Lumber